POLIDAP® Light

Formuła nawozu: NP(S) 14-34-(17)
Producent: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity) 14%
    N (azot amonowy) 14%
    N (azot saletrzany) x
    N (azot amidowy) x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie) 34%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie) 28%
K2O (rozpuszczalny w wodzie) x
CaO (rozpuszczalny w wodzie) x
MgO (całkowity) x
SO3 (S) (rozpuszczalny w wodzie) 17% (6,8%)
Mikroskładniki: x
Numer PKWiU: 20 15 720
Numer CN: 31 052 000 90

Opis produktu

Nawóz o równomiernych szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polidap® Light zawiera 14% azotu (N) w formie amonowej i 34% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 28% rozpuszczalnego w wodzie. Polidap® Light zawiera 17% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Polidap® Light zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Nawóz ten zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogiej w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polidap® Light przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polidap® Light można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej, wolno pobierany przez rośliny, wpływa na harmonijny wzrost i rozwój oraz dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.
Stosowanie Polidap® Light zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, w tym wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

Polidap® Light jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Polidap® Light nie jest klasyfikowany, to znaczy nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Zalecane dawki Polidapu® Light w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 40+40 kg K2 32+25 kg K 15+15 kg K
Rzepak – na każdą 1 t nasion 85+90 kg K 70+65 kg K 35+50 kg K
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 53+60 kg K 44+40 kg K 23+25 kg K
Łubiny – na każdą 1 t nasion 70+60 kg K 58+40 kg K 30+25 kg K
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 40+65 kg K 32+45 kg K 18+20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 55+90 kg K 47+75 kg K 24+45 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 53+80 kg K 30+50 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 35+45 kg K 20+35 kg K 12+15 kg K
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 41+40 kg K 32+28 kg K 20+12 kg K
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 44+50 kg K 35+40 kg K 15+25 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 50+80 kg K 41+65 kg K 25+35 kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 65+60 kg K 44+50 kg K 24+35 kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polidapu® Light, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować 32 kg Polidapu® Light i 25 soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 160 kg/ha Polidapu® Light i 125 kg/ha soli potasowej;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka 35 t/ha.