POLIFOSKA®12

Formuła nawozu: NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
Producent: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3
N (azot całkowity) 12%
    N (azot amonowy) 12%
    N (azot saletrzany) x
    N (azot amidowy) x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie) 12%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie) 10%
K2O (rozpuszczalny w wodzie) 12%
CaO (rozpuszczalny w wodzie) x
MgO (całkowity) 2%
SO3 (S) (rozpuszczalny w wodzie) 27%
Mikroskładniki: x
Numer PKWiU: 20 15 710
Numer CN: 31 052 010 90

Opis produktu

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3. Polifoska® 12 zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 12% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 27% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Polifoskę® 12 zaleca się stosować wiosną przede wszystkim do nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, rzepa, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), roślin strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Dobre efekty uzyskuje się w wiosennym nawożeniu użytków zielonych, szczególnie na glebach organicznych. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując ten nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Polifoskę® 12 można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, przede wszystkim pod rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 12 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej jest wolno pobierany przez rośliny, wpływając na ich harmonijny wzrost i rozwój, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego, zwiększa ich odporność, także odporność na susze. Wpływa również na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

Polifoska® 12 jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Polifoska® 12 nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Zalecane dawki Polifoski® 12 w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime4 i jare – na każdą 1 t ziarna 100 67 42
Rzepak4 – na każdą 1 t nasion 200+25 kg K2 150+20 kg K 100
Rzepak5 – na każdą 1 t nasion 70kg P. 6 jesienią
i 85 kg P. 12 wiosną
50kg P. 6 jesienią i 67 kg P. 12 wiosną 100 – wiosną
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 6 100+15 kg K 50
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 130+20 kg K 58+30 kg K 20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 190+30 kg K 130+30 kg K 70+35 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 100+25 kg K 58+20 kg K 35
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 115+15 kg K 92 60
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 100+30 kg K 67+20 kg K 40+15 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 140+45 kg K 110+35 kg K 67+20 kg K
Cebula, por, kalafior, marchew, pietruszka (kg/ha) 725 475 250
Kapusta biała (kg/ha) 1150 800 450
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 150+70 kg K 115+50 kg K 75+35 kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polifoski® 12, np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas nawożonej obornikiem, zaleca się stosować po 58 kg Polifoski® 12 i 30 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 174 kg/ha Polifoski® 12 i 90 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka 35 t/ha;
4 – nawożenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego tylko wczesną wiosną, na glebach zasobnych, gdy nie stosowano przedsiewnego nawożenia;
5 – w nawożeniu rzepaku na glebie o małej i średniej zasobności stosować przedsiewnie Polifoskę® 6 i wczesną wiosną odpowiednią ilość Polifoski® 12, na glebie o wysokiej zasobności można stosować tylko wiosną po 100 kg/ha Polifoski® 12 na każdą przewidywaną 1 t nasion;
6 – nie stosować ze względu na możliwość zastosowania zbyt wysokiej dawki (przedawkowania) azotu.