POLIFOSKA®PETRO PLON

Formuła nawozu: NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
Producent: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity) 5%
    N (azot amonowy) 5%
    N (azot saletrzany) x
    N (azot amidowy) x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie) 16%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie) 8%
K2O (rozpuszczalny w wodzie) 30%
CaO (rozpuszczalny w wodzie) x
MgO (całkowity) 3%
SO3 (S) (rozpuszczalny w wodzie) 9%
Mikroskładniki: B (0,1%)
Numer PKWiU: 20 15 710
Numer CN: 31 052 010 90

Opis produktu

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® Petroplon zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 3% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu. Zawiera także 0,1% boru (B) całkowitego.

Przeznaczenie i stosowanie

Polifoskę® Petroplon zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach, do 400 kg/ha. Polifoskę® Petroplon zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® Petroplon przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, na przykład rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® Petroplon można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej jest wolno pobierany przez rośliny, wpływając na ich harmonijny wzrost i rozwój, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu, budowie ścian komórkowych (zwiększa odporność), reguluje procesy kwitnienia i zapylania, zawiązywania nasion i owoców, zapewnia pełny rozwój kłosów, kolb, łuszczyn i strąków. Taki skład chemiczny powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa na pełne kwitnienie i większy plon o wysokiej wartości biologicznej.

Pakowanie i transport

Polifoska® Petroplon jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Polifoska® Petroplon nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Zalecane dawki Polifoski® Petroplon w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Rzepak – na każdą 1 t nasion 240 180 120
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 120 80 50
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 140 110 50
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 160 100
Burak cukrowy na oborniku3 – na każde 10 t korzeni 180 120 70
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 120 70 40
Ziemniak na oborniku – na każde 10 t bulw 160 70 30
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 220 160 80
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 170 120 60
Łubiny – na każdą 1 t nasion 200 150 80
Łąki i pastwiska4 – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 170 130 80
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 180 140 90
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna5 120 80 50

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polifoski® Petroplon, np. plon nasion rzepaku 4 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować po 180 kg Polifoski® Petroplon na każdą 1 tonę przewidywanego plonu nasion (odczyt z tabeli) x 4 = 720 kg/ha Polifoski® Petroplon;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos pod buraka 35 t/ha;
4 – ze względu na małe potrzeby traw, a duże potrzeby roślin motylkowych względem boru, Polifoskę® Petroplon stosować co 2-3 lata;
5 – ze względu na małe potrzeby zbóż względem boru, dawka Polifoski® Petroplon nie powinna przekraczać 400 kg/ha.