Saletra Amonowa 32

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Saletra amonowa jest wzbogacona magnezem, który jest jednym z najbardziej niezbędnych pierwiastków do wzrostu i rozwoju roślin, spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Kategorie: ,

Opis

Parametry fizykochemiczne.
Saletra amonowa jest substancją higroskopijną, łatwo rozpuszczalną w wodzie. Jest związkiem podtrzymującym palenie. Ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180oC.

Postać: granulki barwy białej lub kremowej.
Zawartość azotu całkowitego: 34,0 +/-0,6%.
Zawartość granulek o wymiarach poniżej 1 mm: nie więcej niż 5% (WE).
Zawartość granulek o wymiarach poniżej 0,5 mm: nie więcej niż 3% (WE).
Zawartość granulek o wymiarach 1mm-3,15 mm: co najmniej 96%.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 producent gwarantuje, że nawóz przeszedł pomyślnie test odporności na detonację.

Dodatkowe atuty:

  • zawartość magnezu w każdej granulce,
  • bardzo niska zawartość wody,
  • odporność na zbrylanie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości substancji antyzbrylających,
  • doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.

Pakowanie przechowywanie i transport wg normy zakładowej.

Pakowanie.
Saletra amonowa jest pakowana w trwałe, wysokiej jakości worki polietylenowe o zawartości 50kg oraz polipropylenowo-polietylenowe worki typu big-bag o zawartości 500kg. Na opakowaniach znajduje się pełna informacja o wyrobie.

Przechowywanie.
Saletrę amonową należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podłoża przed przenikaniem wilgoci. Nie należy jej przechowywać pod wiatami i na składowiskach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dobrze zabezpieczone.

W pomieszczeniach zamkniętych nie powinny znajdować się żadne materiały, które mogą reagować z saletrą amonową lub, które są palne, jak np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary. W jednym pomieszczeniu nie powinno się przechowywać więcej niż 300 ton.

Saletrę amonową w opakowaniach nieprzekraczających 50kg należy przechowywać na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5m od źródeł ciepła i 0,2m od ścian magazynu. Worki typu big-bag z nawozem o masie nieprzekraczającej 500kg należy przechowywać najwyżej w dwóch warstwach.

Saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzaniem powyżej 30oC.
  1. Produkowana w ANWILU S.A. saletra amonowa jest substancją niebezpieczną, utleniającą i drażniącą na oczy. Na podstawie art. 2.2.51.1.5 Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. i wydanego na podstawie ww. przepisów certyfikatu klasyfikacyjnego produkt nie podlega przepisom ADR/RID. Certyfikat ten został wystawiony przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie.Saletra amonowa posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem na znak jakości Q, nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.Produkt spełnia wymaganie Rozporządzenia (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r.