Zaksan® 33

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: około 0,96 kg/dm3. ZAKsan®33 to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 33,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 16,6% i 16,4% w formie azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanie

ZAKsan® 33 jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Ze względu na higroskopijność ZAKsan®33 można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu.

Kategoria:

Opis

Korzyści zastosowania

ZAKsan®33 zawiera wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że ZAKsan®33 w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy.

Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33:
– daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
– uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów,
– doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji.

Pakowanie i transport

ZAKsan® 33 pakuje się do:
– opakowań typu big-bag 500-1000 kg,
– innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

W przypadku nawozu wysyłanego na eksport rodzaj i wielkość opakowań wg uzgodnień z odbiorcą.

Opakowania powinny spełniać wymagania przepisów RID i ADR dla III grupy pakowania. ZAKsan® 33 w opakowaniach jednostkowych przewozić dowolnymi krytymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań. Pojazdy i kontenery powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć możliwość kontaktu przewożonego nawozu z materiałami palnymi oraz związkami chemicznymi mogącymi reagować z nawozem. W przypadku, gdy podłoga lub ściany pojazdu wykonane są z drewna lub materiałów palnych, to powinny być one wyłożone nieprzemakalną i niepalna wykładziną albo zabezpieczone niepalnym środkiem impregnującym np. roztworem krzemianu sodu (szkło wodne).

Dopuszcza się transport luzem na pojazdach spełniających wymagania przepisów RID/ADR z uwzględnieniem warunków szczególnych:
– przewóz luzem dozwolony jest w pojazdach/wagonach przykrytych opończą, kontenerach przykrytych opończą lub kontenerach do przewozu luzem przykrytych opończą;
– przewóz luzem dozwolony jest w pojazdach/wagonach zamkniętych, kontenerach zamkniętych lub kontenerach do przewozu luzem zamkniętych;
– jeżeli pojazd/wagon lub kontener wykonany jest z drewna lub innego materiału palnego, to powinien on być wyłożony nieprzemakalną i niepalną wykładziną albo zabezpieczony krzemianem sodu lub podobnym środkiem; opończa również powinna być wykonana z materiału nieprzemakalnego i niepalnego;
– przewóz luzem jest dozwolony jedynie jako ładunek całkowity.

ZAKsan® 33 zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1, grupa pakowania III wg przepisów transportowych RID i ADR. Zgodne z przepisami ADR – pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu/RID wagony – pomarańczowe tablice ostrzegawcze na obu ścianach bocznych wagonu.