ZAKsan® 33,5

Kategoria:

Opis

ZAKsan® 33,5

Właściwości i skład

PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Formuła nawozu: N 33,5

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,91 kg/dm3

Azot N całkowity: 33,5%
Azot N azotanowy: 16,7%
Azot N amonowy: 16,8%

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa

Przeznaczenie i stosowanie

Zaksan 33,5 to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Pakowanie, transport i przechowywanie

Zaksan 33,5 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Zaksan 33,5 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie dla worków 50 kg:

U producentów rolnych niedopuszczalne jest składowanie z innymi nawozami.

Środki ostrożności i zagrożeniaZwiń

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Orientacyjne dawki nawozu Zaksan 33,5 w kg/ha

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie duże i bardzo duże
Pszenica ozima 330-390 420-480 510-540
Zboża jare pszenica jara 270-300 330-390 420-480
jęczmień jary 120-180 210-270 300-330
Rzepak ozimy 420-450 480-510 540-600
Burak cukrowy* 240-300 330-390 420-510
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 300-360 390-420 450-510
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)* 240-300 330-390 420-450