OMYA CALCIPRILL B/B 110-KR

Kategoria:

Opis

OMYA CALCIPRILL B/B 110-KR

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

Kornica, Polska

KRÓTKI OPIS PRODUKTU:

Kreda granulowana, węglan wapnia pochodzenia naturalnego – odmiana 06a; środek wapnujący (typ G.1.5b) o najwyższej spośród nawozów węglanowych skuteczności odkwaszania – rozdrobnienie i miękkość cząstek kredy gwarantuje 98-100 % reaktywność.

ANALIZA CHEMICZNA (wartości średnie)

CaCO3 90%
CaO 50%

CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: (wartości średnie)

Uziarnienie (na sucho)
Przesiew przez sito 6,3 mm 96%
Przesiew przez sito 1,0 mm 10%
Wilgotność przy załadunku 1%
Reaktywność 98%
Liczba zobojętnienia 50%

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:

Odkwaszanie i nawożenie wszystkich rodzajów upraw polowych, ogrodniczych, sadowniczych oraz użytków zielonych. Kredę należy stosować na glebach o niskim pH (o wysokim stopniu zakwaszenia) i ubogich w wapń (Ca). Nawóz nie wymaga mieszania z glebą (możliwość wykorzystania pogłównie). Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

OPAKOWANIE : B/B 600 kg

Informacje zawarte w niniejszym biuletynie technicznym dotyczą wyłącznie wymienionego wyżej materiału a nie jego zastosowania w połączeniu z innym materiałem lub też w innym procesie. Podane w biuletynie informacje opierają się na danych technicznych, które OMYA uznaje za wiarygodne, jednak z zastrzeżeniem, że OMYA nie daje żadnej obietnicy czy gwarancji odnośnie ich kompletności czy dokładności oraz nie uznaje wynikających z ich użycia roszczeń odpowiedzialności cywilnej ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń, strat czy roszczeń o odszkodowanie osób trzecich. W gestii adresatów tej ,,Informacji o produkcie” leży ocena, czy uznają za właściwe wykorzystanie podanych tu informacji. Także użytkownik jest zobowiązany, przed użyciem tych danych, określić przydatność materiału (włącznie z jego bezpieczeństwem) do określonego celu.