Saletromag® 25

Kategorie: ,

Opis

Saletromag® 25

Saletromag 25 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I i II dawka azotu) oraz jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Właściwości i skład Zwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Mg, S) 25 (+6,5 +17,5) / 25 (+3,9 +7)

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 25%
Azot N azotanowy: 9,7%
Azot N amonowy: 15,3%
Tlenek magnezu MgO całkowity: 6,5% (3,9% Mg)
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2,4% (1,4% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 17,5% (7% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Magnezyt (CAS 12125-28-9)

Pakowanie, transport i przechowywanie

Saletromag 25 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletromag 25 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożenia

H319: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Przeznaczenie i stosowanie

Saletromag 25 to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Saletromag 25 w kg/ha

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie duże i bardzo duże
Zboża ozime 200-250 280-320 360-420
Zboża jare 200-250 280-320 360-400
Rzepak ozimy 200-320 360-400 440-480
Kukurydza 200-320 360-400 420-480
Burak cukrowy* 200-250 280-320 360-400
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 200-250 280-320 360-400
Warzywa kapustne 200-250 360-400 440-480
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)* 200-250 280-320 360-400